D I D - BEHANDLING

BEHANDLING


Psykoterapi vid DID kan liknas vid en sorts familjeterapi eller gruppterapi då det är många separata identiteter som deltar i behandlingen. Vid behandling av DID är processen helt olik annan traditionell psykoterapi och traumaterapi.


Behandlingsramen för DID är att skapa ett accepterande av och respekt för var och en av de alternativa identiteterna. Varje identitet måste behandlas likvärdigt vare sig det är ett förtjusande barn eller en aggressiv angripare. Var och en av de separata identiteterna måste bemötas, erkännas och accepteras av behandlaren.


Den av identiteterna som söker terapi för första gången är oftast inte medveten om diagnosen och de alternativa identiteterna. Personen söker ofta terapi i tron att ha blivit galen då oförklarliga saker och händelser i vardagen uppstår och berättas om av andra personer i omgivning; händelser som skett då individen tappat tid, minnesluckor, inre röster och hallucinationer med mera.


Oftast måste man tillbringa mycket tid till att få personen att acceptera diagnosen och förbinda sig till behandlingen även om det finns flera identiteter som inte vill delta.


Psykoterapi är nödvändigt och man får räkna med minst 3-5 års intensivt förarbete. Det är viktigt att först försöka stabilisera den destabiliserade identitet som söker behandling. Växlingar, övergång till andra identiteter, sker oftast spontant och ofrivilligt vilket gör den terapeutiska behandlingen oförutsägbar och mer svårarbetad.


EMDR (Eye Movement Desensitiazation and Reprocessing) och hypnos kan, vid ett senare skede i behandlingen, underlätta behandlingen för att till exempel få kontakt med separata identiteter.


Det är nödvändigt att gå till en och samma behandlare under en lång tid eftersom grundtilliten är så skadad att inte ens de alternativa identiteter som är medvetna om varandra är villiga att avslöja sina hemligheter, för eller med varandra eller till behandlaren, speciellt inte i början av en behandlingsprocess. Det är också nödvändigt att först bygga upp tillit och förtroende av var och en av identiteterna till behandlaren.


 
... stegen på vägen...


 • FÖRTROENDE
 • TILLIT
 • DIAGNOS
 • KOMMUNIKATION
 • AVTAL
 • KARTLÄGGNING
 • TRAUMABEARBETNING
 • INTEGRATION
 • NYORIENTERINGSFAS
 • PROGNOS

... att vara MULTIPEL ...


 • är att inte ha en kontinuerlig tidsuppfattning


 • är att inte ha ett kontinuerligt händelseförlopp i vardagen


 • är att inte alltid förstå orsak och verkan

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING

BEHANDLINGSSTEG
SEKTRTESSEN


Ett första steg i behandlingen är att komma igenom den kraftfulla sekretess som finns inom systemet och de amnesi-barriärer som upprättats inom systemet som hela överlevnadsstrategin är uppbyggd kring.


VÄXLINGAR

Behandlaren måste också fokusera på de svårigheter det innebär att personer med DID oftast inte har ett kontinuerligt varande eller en kontinuerlig tidsuppfattning och att spontana växlingar sker under behandlingen.


FUNKTION - FÖRMÅGOR

Det är viktigt att tänka på att olika identiteter har olika funktioner, förmågor, minnen och känslor och därmed har de vitt skilda saker att ta upp i terapin. De har också olika nivåer av motivation, att vilja vara med i behandlingen eller inte vilja delta alls.


ÖPPET SAMARBETE

På grund av de interna konflikter som finns mellan identiteterna, maktkamper och ofrivilliga växlingar under behandlingen är det ett viktigt mål att få till stånd ett öppet samarbete inom systemet där alla strävar mot ett gemensamt mål.


NARCISSISM

Det är nödvändigt att jobba med de separata identiteterna och försöka få de att släppa den narcissism som hela livet varit nödvändig för att överleva men som nu under behandling har uttjänat sin funktion.


EMPATI

Att förmå identiteterna att börja känna empati för varandra, kompromissa och börja identifiera sig som en del av en kollektiv gemenskap.


 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT
TILLIT


Bygga upp tillräckligt med tillit och förtroende för att kunna genomföra en mycket komplex behandling. Detta måste byggas upp med var och en av identiteterna och detta arbete pågår kontinuerligt under hela behandlingstiden.


DIAGNOS

Diagnosen är svår att hitta och faställa och den är svår att berätta om till den som söker behandling. Berättandet om diagnosen måste göras på ett varsamt sätt när patienten är tillräckligt bekväm i behandlingen och med behandlaren.


Behandlaren måste också ha tillräckligt med information och egna observationer för att kunna fastställa att DID är den rätta huvuddiagnosen.


Reaktioner på diagnosen kan vara lättnad, igenkännande, rädsla och förnekelse. Reaktionerna kan bero på föreställningar om diagnosen och även vara en skräck av att ha blivit "avslöjad" eftersom hela strategin är uppbyggd kring att hålla allt hemligt.


KOMMUNIKATION

När den grundläggande tilliten och förtroendet för behandlaren finns och diagnosen har fastställts är det viktigt att behandlaren söker kontakt med varje enskild identitet. Det är också viktigt att behandlaren respekterar, erkänner och accepterar alla separata identiteter.


AVTAL

Det är väsentligt att göra kontrakt, med så många som möjligt inom systemet, att fullfölja behandlingen och komma överens om att inte skada varandra eller den kropp som är gemensam för alla.

KARTLÄGGNING

INTEGRATION PROGNOS   

KARTLÄGGNING


Nästa steg i behandlingen är att göra en kartläggning av systemet.


Efter att detta gjorts måste det etableras en inre kommunikation mellan identiteterna och skapas ett öppet samarbete mellan alla och envar med behandlaren.


Detta är en kritisk fas i terapin och den bör vara på plats innan bearbetning av trauma påbörjas.


Kommunikation och öppet samarbete mellan de olika identiteterna och behandlaren underlättar sedan arbetet med de traumatiska minnen som bärs av de olika identiteterna.


WHO? WHEN? WHY? WHERE? WHAT? HOW?

 

När man jobbar med kartläggning är det viktigt att ta reda på:


VEM? Namn (om något finns)

NÄR? Ålder tillblivelse & nuvarande

VARFÖR? Händelse för tillkomst

VAR? Fysisk tillblivelse i huvudet och placering i den inre strukturen

VAD? Funktion och förmåga i det inre systemet och gentemot yttervärlden

HUR? Hur, på vilket sätt, skapades identiteten


INTEGRATION

Målet för behandlingen är integration, det vill säga,  identiteterna smälter samman i en gemensam helhet.

Integration innebär också ett gemensamt beslut att acceptera varandra och känna empati med varandra.

En identifiering av alla identiteter är också nödvändig.

Detta är en pågående process under hela behandlingen snarare än en enskild händelse. Spontan sammansmältning kan också ske under behandlingen.


Integration kan vara en skrämmande tanke för individen och identiteterna. De har i hela sina liv haft som uppgift att skydda kärnan eller ursprungsjaget och dessutom skyddat många från att uppleva de traumatiska händelserna. Att ge upp dessa skydd, amnesi-barriärerna, innebär också att möta de fruktansvärda trauman som psyket och kroppen utsatts för. Denna överlevnadsstrategi har hållit individen vid liv och det kan upplevas som mycket skrämmande att ge upp den.


Integration är inte nödvändigt för att få till stånd ett mer fungerande liv. Genom medvetenhet om varandra och ett öppet samarbete med varandra kan de istället välja att arbeta tillsammans med ett gemensamt mål i sikte.


NYORIENTERING

Efter allt detta i behandlingen tillkommer en nyorienteringsfas för individen. Lära sig hur man fungerar i världen utan de alternativa identiteterna. Denna del av behandlingen kan ta ett år eller mer.


PROGNOS

Trots att DID är en komplex diagnos, både att fastställa och behandla, så är prognosen god såvida att rätt behandling sätts in och tillämpas.


Behandlingen är mycket lång och extremt svår att hantera, både för behandlare och patient, men utsikterna att få till stånd ett mer fungerande liv, i samförstånd med varandra, eller en fullständig integration - är möjlig!


Copyright 2013-2021 traumaDIDit


Publicerad: 2015-08-08

Reviderad: januari 2021

kontakt@traumadidit.se