D I D - STRUKTUR

DID - STRUKTUR


Det finns olika svårighetsgrader hos personer med DID. Beroende på när traumatiseringen började, i vilken ålder, mängden trauma och varaktighet, under hur många år traumatiseringen pågick, utvecklas olika antal alters. Det kan variera från 2 till över 100 alter (alternativa identiteter).


Genom fallstudier i USA har man funnit att genomsnittet av identiteter för en person med DID är mellan 7-13 stycken. Det finns också de som har många fler eller bara två. I fallstudier har man också funnit att det finns personer med över hundra identiteter men då handlar det oftast om Poly-fragmenterad DID.


Poly-fragmenterad DID - I de fallen handlar det om en ytterligare fragmentering av de alternativa identiteterna (alter). Det vill säga; om en barnidentitet i sig själv överväldigas av ett specifikt trauma som de utsätts för så fragmenteras barnidentiteten själv i flera fragment där var och en av dessa fragment endast bär en del av helheten av detta specifika enskilda trauma. Dessa fragmenterade delar som tillhör ett specifikt barnalter kan till exempel vara så att ett fragment bär smärtan av traumat, en annan minnesbilden osv. Under behandlingen måste dessa fragment som tillhör specifika barnidenteter först förenas med barnidentiteten själv innan hela traumat och den specifika barnidentiteten kan komma vidare i behandlingen.


De separata alternativa identiteterna har skapats för att utföra sina specifika funktioner i livet därför varierar de i ålder, kön, egenskaper, funktion och förmåga inom det egna systemet och gentemot funktioner i den yttre världen. Man måste komma ihåg att de skapats ur nödvändigheten att överleva, som helhet, för att reducera de överväldigande och övermäktiga händelser och outhärdliga trauman som förorsakats under barndomen.


Varje enskild identitet kan ha sin egen klädstil, skrivsätt, språkförmåga, tycke och smak, allergier, reaktion på mediciner med mera. Oftast skapas också enskilda identiteter som uttrycker förbjudna känslor och beteenden som till exempel; ilska, trots, våldshandlingar och promiskuitet. De olika identiteterna kan också ha olika namn. Namnet kan symbolisera identitetens funktion, förmåga, tillhörighet - ha ett eget namn eller födelsenamnet.


De flesta fallstudier av personer med DID har gjorts i USA. Där har man forskat om DID i över trettio år. Genom att studera och kartlägga över 400 dokumenterade fall har man kunnat se ett mönster av hur den grundläggande strukturen vanligtvis är uppbyggd.

Struktur för DID utvecklat före 3 års ålder


Den första klyvningen av kärnan (det som skulle blivit ETT jag) sker under de första levnadsåren så det finns inte ETT grundläggande jag i denna skuktur.


Det första alternativa "jaget"/identiteten skapas av ett sinne med hög medfödd förmåga till självhypnos och som utsatts för livshotande händelser, vanligtvis av föräldrar/vårdgivare.


Detta resulterar i en avsaknad av ett ursprungsjag; födelsejag.


Detta kompenseras kontinuerligt av en mängd alternativa identiteter.


I dessa fall är individen så traumatiserad i tidig ålder att barnets medvetande fragmenteras till separata självdelar.


Dessa utvecklas senare, över tid, till alternativa identiteter.


Föräldrar/vårdgivare är polariserade, en är god och den andre ond - men det förändras kontinuerligt - vem som är vad.


Finns det syskon så är de också polariserade. Endast detta barn utsätts för övergrepp och försummelse och det andra syskonet behandlas mer mänskligt.


Vissa specialister menar att namnet DID inte är adekvat för denna grupp då det de facto inte finns EN identitet som kan ha en störning. För denna grupp skulle multipel personlighet eller multipel passa bättre.

Struktur för DID utvecklat mellan ca 3-7 års ålder


I denna struktur finns ett ursprungsjag; födelsejag.


Den första alternativa identiteten skapas runt 3-7 års ålder.

Barnet utsätts för allvarliga övergrepp men dessa är oftast inte livshotande.

Endast ett alter skapas vid den första traumatiseringen. Tillkommer ytterligare trauma skapas ett annat alter för att härbärgera detta osv.

Födelsejaget/ursprungsjaget är den som har verkställande kontroll av kropp och medvetande förutom då något triggar ett alter att ta över.

I allmänhet är behandlingen för denna grupp mindre komplicerad än den föregående gruppen.

STRUKTUR / FUNKTION / FÖRMÅGA  ALTER

STRUKTUR / FUNKTION

I "SYSTEMET"


"ETT SYSTEM" 

Tillsammans refererars de alternativa identiterna ofta till "ett system". De är och upplevs av individen som avskilda och separata personer med egna sätt att uppfatta världen och förhållningssätt till densamma.


Man ska komma ihåg att de har skapats ur effekterna av trauma av barn som utstått outhärdliga övergrepp och de kommer därför att ha olika minnen, uppfattningar av övergrepp eller inget minne alls.


Namn på alter kan ofta ha en symbolisk innebörd för varje enskilt alters uttryck eller uppgift inom systemet.


Alter kan vara ganska narcissistiska, utveckla en sådan investering i sin avskildhet som separata identiteter att de misslyckas med att förstå att de alla delar samma kropp. Därmed kan de inte alltid förstå att dödar de ett annat alter dödar de det i det inre systemet och därmed den gemensamma kroppen."VARA AKTIV"  "ATT VARA UTE"

Endast en av identiterna interagerar med den yttre världen vid en given tidpunkt. Ett alter kallas "att vara ute", "vara aktiv" när den har den verkställande makten i kroppen vid en given tidpunkt. De andra kan eller behöver inte uppfatta eller kunna påverka vad som händer."VÄXLING" SWITCHING (eng.)

Övergången från ett alter till ett annat kallas "växling". Det kan ta bara sekunder eller också vara en mer långdragen övergång fast det är ovanligare. Växlingar kan bero på "triggers" (utlösande faktorer) såsom lukter, syner, känslor, ord och mycket mer. Växlingar kan också ske på grund av inre konflikter mellan alter, vilket händer ganska ofta. Alter har olika idéer om hur livet bör levas, relationer, hur mycket man ska lita på någon, ta medicin eller inte och mycket mer. Under tider av hög stress eller provokation av något slag kan växlingarna vara så snabba att den enskilda identiteten blir utarmad och förvirrad."TAPPAD TID"  MINNESLUCKOR

"Tappad tid" eller minnesluckor kan förklaras med att andra alter har kontroll av kropp och medvetande. Om det inte finns någon sammedvetenhet (co-cousiousness) har värdidentiteten ingen aning om när andra alter tar över. När "Värden" kommer tillbaka upplever den en minneslucka som inte kan förklaras. Detta orsakar stor förvirring och desorientering."SAMMEDVETENHET" CO-CONSIOUSNESS

 Sammedvetenhet finns i varierande grad mellan alter. Vissa alter kan vara helt omedvetna om andra alters existens. Vissa kan vara medvetna om att det finns andra men inte ha någon interaktion med dem."SAM-NÄRVARO"  CO-PRESENCE

När ett alter har förmåga att påverka och influera beteendet eller känslor hos ett annat alter."SAMARBETE"  CO-OPERATION

Samarbete mellan alter är det ultimata målet för behandlingen och för att få till stånd ett mer fungerande liv.

Samarbete kan uppstå när alter lärt känna de andra inom systemet, accepterat dem och har fått förmågan att känna empati för varandra.För att en integration ska bli möjlig måste man arbeta mycket med att kunna få till stånd en slags co-existens där det blir möjligt för identiteterna att samtala med varandra och på så vis lösa de svårigheter som minnesbarriärer och minnesluckor förorsakar.


Arbetet med att skapa en öppen dialog mellan identiteter minskar då minnesbarriärerna mellan dem och de kommer då närmare varandra.


Detta gör det  möjligt att få alla identiteter att arbeta mot ett gemensamt mål. VANLIGT FÖREKOMMANDE ALTERBARN och TONÅRINGAR


Dessa är de vanligaste alter och de som upptäcks först. Barn och tonåringar skapas för att utstå övergrepp som födelsejaget inte kunde uthärda (i de strukturer som har ett födelsejag). Vissa barnalter berättar att de aldrig leker eller har några vänner - detta beror på att de upplevde kroppen endast under övergrepp. Även om det ursprungliga barnet, eller den första alternativa identitet som blev till och fungerade i vardagen under barndomen, hade vänner och lekte, så skapades barnalter för att endast utstå övergrepp.BESKYDDARE - RÄDDARE

(Protective and Rescuer)


Dessa alter skapas för att rädda födelsejaget, den förstfödda från outhärdliga övergrepp. De kan ha ingripit genom att slåss, försvarat sig, vara luriga & listiga eller sprungit bort. Beskyddare kan vara i vilken ålder som helst och är ofta modigare än födelsejaget. Svagare alter känner ofta skam i förhållande till Beskyddare.FÖRFÖLJARE - ANGRIPARE

(Persecutor)


Dessa alter formas efter förövarna. "Värden" kan höra dess negativa budskap och hotelser och agera på dem. Under behandlingen kan patienten bli livrädd för att hotelser kommer om att döda "Värden" för att denne berättar om det inre systemet eller om övergrepp. Det är viktigt att förstå att dessa alter skapades för att hålla det ursprungliga barnet vid liv. Även om denna mekanism gjorde så att barnet överlevde i det förflutna tjänar det bara som negativ påverkan i vuxenlivet. Förföljare måste blir medvetna om att deras beteende var viktiga för överlevnad i det förflutna men är inte längre till hjälp. Under behandlingen kan Förföljare, med denna insikt, övergå till att bli Beskyddare.FÖRÖVARE

(Perpetrator)


Dessa alter är också formade efter förövarna och liknar Förföljare men perspektivet är dock ett annat. Till skillnad från Förföljare vänder inte Förövare sitt våld inåt utan riktar det utåt mot andra. "Värden" kan agera på dessa inre budskap också.HÄMNARE

(Avenger)


Håller i ilskan från övergreppen och kan försöka hämnas eller söka vedergällning från Förövare. De uttrycker ilska för hela systemet och kan vara mycket fientliga och negativa. Ett mål med behandlingen av Hämnare är att hitta sätt att uttrycka den ilskan på ett konstruktivt och socialt accepterat sätt.HJÄLPARE

(Workers)


Alter som hjälper till med praktiska saker i vardagen. Till exempel barnpassning och sociala funktioner.ISH - Inre Själv Hjälpare

(ISH Inner Self Helper)


Alla med DID har inte en ISH men om man har det är de till stor hjälp i terapin.

ISH finns främst hos de som utvecklad DID före tre års ålder.


- ISH har varit med sedan den första klyvningen av kärnan.

- Ses som skaparen av det inre systemet.

- Har överblick över strukturen.

- Intellektuell - har faktamässig kunskap om livshistorien men inga känslor om densamma.

- Föredrar att svara på frågor.

- Använder mycket precisa ord.

- Platonisk kärlek.

- Är oförmögen att hata.

- Håller kroppen vid liv.

- Arbetar "inne i huvudet".

- Observerar och ingriper i det som pågår i den inre världen.

- Samarbetar gärna med terapeuten i den yttre världen.


**********************************


Även om denna manifestation av alter kan förefalla otrolig och fantasifull är det viktigt att komma ihåg att de skapades under bardomen, av Barn eller ISH. Individen uppfattar de som separata och verkliga personer med sina olika och enskilda erfarenheter, tankar, minnen, och sätt att interagera med omvärlden.


Varje enskilt alter måste erkännas och respekteras för den de är för att man ska kunna behandla hela individen.


Alla angivna alter kan förekomma enskilt eller i kombinationer tillsammans.
OBSERVERA!

Listorna på angivna alter är bara ett urval av alter och är inte en komplett lista.

   


 

ALTER 

FUNKTION OCH FÖRMÅGAVÄRD


(Host)

Värd benämns den identitet som har mest tid i kroppen. Denna identitet kan ha exekutiv kontroll över det dagliga livet. Värden är ofta deprimerad, rädd, tom på känslor, perfektionister, bärare av fysisk smärta i nuet, förnekande av diagnosen (speciellt i början av en terapiprocess).SPÄDBARN - BARN

(Infant alter and Child alter)


Då DID utvecklas före tre års ålder förekommer det preverbala spädbarnsalter. Både Spädbarn  och Barn är oftast frusna i tiden och fastlåsta vid den ålder de var i då de utsattes för traumatisering.  Under senare delen av en behandling kan dessa alter frigöras från sina bördor och ha möjlighet "att växa" och så småningom integrera med andra i systemet.


Det skapas också andra Barnalter för att balansera det inre systemet. Dessa är ofta kärleksfulla och ser det mesta som underbart. De kan även idealisera förövarna. De har bibehållit en oskuldsfullhet, godtrogenhet och naivitet (då dessa Barn inte utsatts för trauma) som de traumatiserade barnen har förlorat.BARN - TONÅRINGAR

(Child - Adolescent)


Dessa alter är de vanligaste och upptäcks först. De skapas för att utstå övergrepp och är ofta bärare av trauma.BESKYDDARE - RÄDDARE

(Protectors and Rescuers)


Beskyddare kan vara lugna, mogna, aggressiva, flyktiga, instabila och de hjälper också till att skydda kroppen från att skadas. Beskyddare skapas som motvikt till de som bär trauma. Beskyddare kan vara i vilken ålder som helst.IAKTAGARE

(Observers)


Iaktagaren finns ofta med i bakgrunden. Ser på utifrån. Medhörande - det vill säga att de kan höra andra alters samtal. Ger inre signal till  växlingar.FÖRFÖLJARE - ANGRIPARE

(Persecutor)


Förföljare är tuffa, likgiltiga, hånfulla och agerar inåt och kan skada andra alter och kroppen. Förföljare formas efter barndomens verkliga förövare.FÖRÖVARE

(Perpetrator)


Dessa alter är formade efter förövarna och liknar Förföljare. Skillnaden är att Förföljaren vänder sitt våld innåt mot den inre världen och Förövare vänder sitt våld utåt mot andra människor i den yttre världen.HJÄLPARE

(Workers)


Hjälpare är just som namnet anger de alter som hjälper till att få praktiska saker utförda i vardagen som till exempel barnpassning och sociala funktioner.ANGRIPARE

(Abusive Alters)


Alter som ofta är arga på andra identiteter inom det egna systemet som "gör fel".NEGATIV INTROJEKT

(Negative Introjects)


Intellektuella identiteter utan känslor.HÄMNARE

(Avenger)


Håller ofta i ilskan för hela systemet och kan vara mycket fientliga och negativa och söka vedergällning.ÄLDRE ALTER

(Older Alter)


Dessa alter är oftast äldre än kroppens ålder. De skapas för att tjäna som vårdare eller förälder. De fungerar ofta som Beskyddare men ibland kan de identifiera sig med Förövare och har då en mer fientlig funktion.MOTSATT KÖN

(Opposite sex or sexual preference)


Dessa alter skapas för att uttrycka känslor eller beteenden som är oacceptabla för Värden. Dessa kan också skapas för att spela en viss roll som efterfrågas av förövare under övergrepp i barndomen. Dessa alter kan innebära svårigheter för Värden, på hur de förhåller sig till sociala regler i samhället.SEXUELLA ALTER

(Sexual Alter)


Kan vara frigida, promiskuösa eller förföriska.ID-ALTER

(Id Alter)


Id-alter är primitiva varelser som härbärgerar specifika ursprungliga känslor och andra urkrafter. Dessa är inte som andra alters med djup och bredd utan är enbart  fragment.


 

 

ICKE-MÄNNSKLIGA ALTER

(Non-human Alters)

Även om dessa alter kan förefalla otroliga så är de ändå ganska vanliga. Ofta är de djur eller demoniska/mytologiska alter. Ibland kan dock dessa alter vara Barnalter som leker att de är djur. 
 


Copyright 2013-2021 traumaDIDit


Publicerad: 2015-08-08

Reviderad: januari 2021


kontakt@traumadidit.se